ارتباط مستقیم با مسئولین مرکز

 
 پیش شماره تلفن های مرکز امور طلاب و خانواده ها 32133 می باشد.

دفتر ریاست

علامه(رئیس مرکز)

318

سبحانی(مسئول دفتر)

573

معاونت امور طلاب

عطائی (معاون امور طلاب)

317

حسینی(مسئول دفتر)

321

معاونت امداد و سلامت

ذاکری (معاون امداد و سلامت)

501

عروجی (مسئول دفتر)

437

معاونت امور خانواده

شمسی پور (معاون امور خانواده)

561

برارپور (مسئول دفتر)

408

معاونت اداری مالی

ابراهیمی (معاون اداری مالی)

320

حاتمی (مسئول دفتر)

555

اداره توسعه و فناوری

احمدی کوشا(رئیس اداره)

439

اداره اسکان

قربانی(رئیس اداره)

438

اداره امور صیانتی و منابع انسانی

جعفری (رئیس اداره)

585