ارتباط مستقیم با مسئولین مرکز

 

دفتر ریاست

مهدوی (رئیس مرکز)

318

سبحانی(مسئول دفتر)

573

معاونت امور طلاب

علامه (معاون امور طلاب)

317

نجاتی (مسئول دفتر)

321

معاونت امداد و سلامت

آقائی زاده (معاون امداد و سلامت)

501

صابریان (مسئول دفتر)

437

معاونت امور خانواده

صادقی پناه (معاون امور خانواده)

561

برارپور (مسئول دفتر)

408

معاونت اداری مالی

ابراهیمی (معاون اداری مالی)

320

سلیمی (مسئول دفتر)

555

اداره توسعه و فناوری

جعفری (رئیس اداره)

585

اداره روابط عمومی و بین الملل

ابراهیمی (رئیس اداره)

507

امور صیانتی و منابع انسانی

درستکار (کارشناس امور صیانتی و منابع انسانی)

444