راهنمای خدمات گذرنامه طلاب

اداره امور گذرنامه و روادید

اداره گذرنامه و روادید پل ارتباطي بين مدارس، طلاب و ادارات ديگر ستاد كه به نحوي با امور اداري و اقامتي طلاب در ارتباط مي‌باشند قرار گرفته است و در خصوص برقراري و هماهنگي‌هاي لازم با مديريت گذرنامه و امور اتباع خارجه استان قم، پليس مهاجرت اتباع خارجه ناجا و مديريت اتباع و مهاجرين خارجه استانداري قم در راستای راه های سهل و آسان در چهار چوب قوانین و ارائه راه حل های مناسب می پردازد.در ضمن به ارائه خدمات رفاهی به طلاب محترم در استان قم و استان تهران با استقرار رابطین کار آزموده و توانمند نسبت به دریافت روادید تحصیلی، الحاق به خانواده، تبدیل روادید بر اساس شرایط، انواع: اقامت، خروج، تمدید روادید، کسر یا اضافه نمودن فرزند، گواهی ولادت و فوت، پیگیری نامه های راهور ، مفقودیت ، پیگیری تخلفات اقامتی و کلیه امور مربوط به گذرنامه که در اختیارات اداره گذرنامه قرار گرفته است می باشد.

كليه درخواست‌هاي طلاب پس از هماهنگي با مدرسه مربوطه رسما به اين اداره ارسال مي‌گردد و پس از تهيه نامه اداري و استعلام مراتب به نيروي انتظامي ارسال، پيگيري ، دريافت، به مدارس و طلاب تحويل مي‌گرددكه فعاليت‌هاي متنوع و متعددي مي‌باشد.

به شکل ذیل :

1- كليه امور اقامتي و گذرنامه اي طلاب و افراد تحت تكفل (همسر و فرزندان) كه به صورت مشروح ارائه مي‌گردد.

2- همه امور مربوط به درخواست‌هاي رواديد تحصيلي، الحاق به خانواده،‌تبديل رواديد و غيره ....

3- تمامي مكاتبات با وزارت امور خارجه ( اداره گذرنامه و رواديد و اداره امور دانشجويي و بورسها)

4- تمامي مكاتبات با نيروي انتظامي (مديريت اتباع خارجه ناجا استان قم – پليس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا)

5- دريافت تمامي درخواست‌ها، ليست‌ها و ... هماهنگي با اداره امور اداري و دريافت نامه‌هاي لازم پس از پيگيري سير اداري آماده و از طريق رابطين تحويل مدارس مربوطه مي‌گردد.

6- ثبت تمامي امور گذرنامه‌اي به صورت تفكيك در رايانه جهت سهولت در دسترسي

7- ارسال روزانه تمامي امور اداري، اقامتي و نامه‌هاي متفرقه به مديريت اتباع خارجه استان قم و دريافت گذرنامه‌هاي اقدام شده و مكاتبات ديگر.

8- ثبت مدت اعتبار اقامت (تاريخ انقضاي اقامت) در سيستم امور طلاب

9- پيگيري تمامي استعلام‌ها در خصوص درخواست رواديد تحصيلي و امورات مربوط به گذرنامه و اقامت و خروج از طريق امور مربوط به پژواك وغيره ...

10- پيگيري رواديد تحصيلي از وزارت امور خارجه (رياست اداره گذرنامه و رواديد و رياست اداره دانشجويي و بورسها و ادارات مرتبط با آنها

11- آمادگي ، هماهنگي و پيگيري امورات اضطراري و غير قابل پيش بيني

12- انتقال سياست‌هاي جامعة المصطفي العاليمه در قالب مكاتبات اداري پيگيري و دريافت نتيجه.

13- سرويس دهي و سروسامان بخشیدن به طلاب غير مجاز پس از هماهنگي و دريافت مجوز از طريق پلیس مهاجرت ناجا

14- تهيه انواع فرم های درخواست اقامت ، تمدید روادید ، روادید خروج و تهیه فيش های بانک ملی و در اختیار قرار دادن متقاضی و مدارس.

15- پيگيري امور طلاب غير مجاز، راهنمائي و سر و سامان دادن امور مربوطه.

16- پيگيري امور به تغيير تابعيت، تغيير مشخصات و امور مربوطه به گذرنامه.

17- پیگیری درخواست های طلاب ، افراد تحت تکفل و بستگان درجه اول ( پدر، مادر، برادر و  خواهر )

18- ارتباط و پيگيري امور گذرنامه با پليس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا، اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجه استانداري قم و . . .

19- تنظيم نامه هاي اداري با وزارت خانه ها و ادارات مربوطه

20- بررسي مشكلات و درخواستهاي ويژه طلاب و دستور لازم جهت حل مشكل آنها به امور اداري و ...

21- تهيه و تنظيم نامه جهت مشكلات و شرایط طلاب، پیگیری و ارائه نتیجه و هماهنگی در خصوص نشست ها و جلسات مربوطه .