راهنماي خدمات اداري طلاب

 

 • مكاتبات با امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم

  كاتبات با امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم

  مكاتبات با امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم جهت طلابي انجام مي‌گيرد كه قبلا به عنوان پناهنده وارد ايران شده‌اند و مدرك اقامتي آنان كارت هويت و يا برگه تردد خروجي مدت‌دار مي‌باشد كه توسط امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم به آنان داده شده است. گواهي‌هاي صادر شده جهت امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم به تفكيك موارد زير مي‌باشد:
  1 - صدور كارت هويت يا برگه تردد خروجي مدت‌دار
  2 - تمديد كارت هويت يا برگه تردد خروجي مدت‌دار
  3- صدور برگه تردد مدت‌دار شهري
  4 - انتقال كارت هويت از قم به شهرهاي مختلف و برعكس
  5 – ضبط كارت هويت و معرفي به نيروي انتظامي جهت اخذ خروج يكطرفه
  6 – ابطال كارت هويت و معرفي به نيروي انتظامي جهت دريافت اقامت
  7– معرفي به نيروي انتظامي براي دريافت گواهينامه رانندگي موتور و ماشين
  8 – معاف نمودن از عوارض شهرداري
  9 – گواهي اعلام محل تولد همسر يا فرزندان طلبه
  10 – گواهي اعلام مرز ورود طلبه ، همسر و فرزندان
 • صدور كارت هويت يا برگه تردد خروجي مدت‌دار

  صدور كارت هويت يا برگه تردد خروجي مدت‌دار

  مراحل انجام كار:
  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود. سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت صدور كارت هويت يا برگ تردد به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :


  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي مدرك دال بر ورود قانوني به ايران
 • تمديد كارت هويت يا برگه تردد خروجي مدت‌دار

  تمديد كارت هويت يا برگه تردد خروجي مدت‌دار

  مراحل انجام كار:
  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود. سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت تمديد كارت هويت يا برگ تردد به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :


  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت يا برگه تردد قبلي
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • صدور برگه تردد مدت‌دار شهري

  صدور برگه تردد مدت‌دار شهري

  مراحل انجام كار:
  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت صدور برگه تردد مدت‌دار شهري به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :


  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • انتقال كارت هويت از قم به شهرهاي مختلف و برعكس

  انتقال كارت هويت از قم به شهرهاي مختلف و برعكس

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت انتقال كارت هويت به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • ضبط كارت هويت و معرفي به نيروي انتظامي جهت اخذ خروج يكطرفه

  ضبط كارت هويت و معرفي به نيروي انتظامي جهت اخذ خروج يكطرفه

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد طلبه نيز جهت ضبط كارت هويت و اخذ خروج مراحل زير را انجام مي‌دهد:
  1- به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه مي‌نمايد.
  2- پس از دريافت معرفينامه از آن اداره جهت دريافت خروجي به قسمت اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه مي‌نمايد.
  3- درخواست خروج وي پس از امضاء در مدرسه (در مورد طلاب تحت پوشش) و يا در معاونت آموزش(در مورد طلاب تحت اشراف) توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به مركز امور طلاب آورده شده و پس از صدور نامه خروجي توسط قسمت اداري و امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به خروج وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  ه- ارائه پاسپورت معتبر و كپي از آن
 • ابطال كارت هويت و معرفي به نيروي انتظامي جهت دريافت اقامت

  ابطال كارت هويت و معرفي به نيروي انتظامي جهت دريافت اقامت

  مراحل انجام كار:
  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد طلبه نيز جهت ابطال كارت هويت و اخذ اقامت مراحل زير را انجام مي‌دهد:
  1- به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه مي‌نمايد.
  2- پس از دريافت معرفينامه از آن اداره جهت اخذ اقامت به قسمت اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه مي‌نمايد.
  3- درخواست صدور اقامت وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به مركز امور طلاب آورده شده و پس از صدور نامه اقامت توسط قسمت اداري و امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به صدور اقامت وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  ه- ارائه پاسپورت معتبر و كپي از آن
 • معرفي به نيروي انتظامي براي دريافت گواهينامه رانندگي موتور و ماشين

  معرفي به نيروي انتظامي براي دريافت گواهينامه رانندگي موتور و ماشين

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت دريافت معرفينامه به نيروي انتظامي براي اخذ گواهينامه رانندگي به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • معاف نمودن از عوارض شهرداري

  معاف نمودن از عوارض شهرداري

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت معاف شدن از عوارض شهرداري به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي اعلام محل تولد همسر يا فرزندان طلبه

  گواهي اعلام محل تولد همسر يا فرزندان طلبه

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت دريافت گواهي اعلام محل تولد همسر يا فرزندان به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي اعلام مرز ورود طلبه ، همسر و فرزندان

  گواهي اعلام مرز ورود طلبه ، همسر و فرزندان

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا جهت دريافت گواهي اعلام مرز ورود به امور اتباع و مهاجرين خارجي استان قم مراجعه نمايد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- يك سري كپي از كارت هويت
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • مراحل صدور كارت سلامت براي طلاب مدارس و خانواده‌هاي آنان در صورتي كه مبتلا به بيماري هپاتيت B و C نباشند

  مراحل صدور كارت سلامت براي طلاب مدارس و خانواده‌هاي آنان در صورتي كه مبتلا به بيماري هپاتيت B و C نباشند

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود و در صورتي كه يك سال از تاريخ اعتبار كارت سلامت قبلي گذشته و در اين مدت طلبه يا خانواده‌اش از كشور خارج شده باشند براي آنان اقدام به صدور نامة آزمايشگاه مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد، طلبه نيز جهت دريافت كارت سلامت مراحل زير را انجام مي‌دهد:
  1- با ارائة مدرك شناسائي معتبر به آزمايشگاه امين واقع در خيابان صفائيه كوچه بيگدلي مراجعه مي‌كند.
  2- پس از انجام آزمايش نتيجه آن را به كلينيك مركز امور خانواده تحويل نموده
  تا دكتر معتمد جامعه جهت وي و خانواده‌اش كارت سلامت صادر نمايد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د – ارائه كد بيمه
 • مراحل صدور كارت سلامت براي طلاب فارغ‌التحصيل و خانواده‌هاي آنان در صورتي كه مبتلا به بيماري هپاتيت B و C نباشند

  مراحل صدور كارت سلامت براي طلاب فارغ‌التحصيل و خانواده‌هاي آنان در صورتي كه مبتلا به بيماري هپاتيت B و C نباشند

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي امور فارغ‌التحصيلان مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود و در صورتي كه يك سال از تاريخ اعتبار كارت سلامت قبلي گذشته و در اين مدت طلبه يا خانواده‌اش از كشور خارج شده باشند براي آنان اقدام به صدور نامة آزمايشگاه مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد، طلبه نيز جهت دريافت كارت سلامت مراحل زير را انجام مي‌دهد:
  1- با ارائة مدرك شناسائي معتبر به آزمايشگاه درمانگاه بقيه الله(عج) واقع در خيابان شهيد فاطمي(دورشهر) مراجعه مي‌كند.
  2- پس از انجام آزمايش نتيجه آن را به كلينيك مركز امور خانواده تحويل نموده تا دكتر معتمد جامعه جهت وي و خانواده‌اش كارت سلامت صادر نمايد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب - - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  ج – ارائه كد بيمه
 • مراحل صدور كارت سلامت براي طلاب فارغ‌التحصيل و خانواده‌هاي آنان در صورتي كه مبتلا به بيماري هپاتيت B و C باشند

  مراحل صدور كارت سلامت براي طلاب فارغ‌التحصيل و خانواده‌هاي آنان در صورتي كه مبتلا به بيماري هپاتيت B و C

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به قسمت امور اداري فارغ‌التحصيلان مراجعه مي‌نمايد اينگونه طلاب به 3 دسته تقسيم مي‌شوند:
  1- اگر طلبه فارغ‌التحصيل سطح 4 باشد و خود يا خانواده‌اش مبتلا به بيماري هپاتيت B باشند جهت دريافت كارت سلامت موقت يكساله به كلينيك مركز امور خانواده راهنمائي شده و كارت سلامت يكساله براي وي و يا خانواده‌اش صادر مي‌شود.
  2- اگر طلبه فارغ‌التحصيل سطح 3 باشد و خود و يا خانواده‌اش مبتلا به بيماري هپاتيت B باشند براي دريافت كارت سلامت موقت ششماهه به كلينيك مركز امور خانواده راهنمائي شده و كارت سلامت ششماهه براي وي و يا خانواده‌اش صادر مي‌شود.
  3- اگر طلبه و يا خانواده‌اش مبتلا به بيماري هپاتيت c باشند جهت دريافت كارت سلامت موقت سه ماهه به كلينيك مركز امور خانواده راهنمائي شده و كارت سلامت سه ماهه براي وي و يا خانواده‌اش صادر مي‌شود تا زمينة خروج آنان از كشور فراهم شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  ج – ارائه كد بيمه
 • مكاتبات با وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها و كنسولگريهاي ايران در ساير كشورها

  مكاتبات با وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها و كنسولگريهاي ايران در ساير كشورها

  مكاتبات با وزارت امور خارجه بنا به درخواست طلاب جهت اعلان اشتغال به تحصيل ، ارسال رواديد تحصيلي و.... صورت مي‌پذيرد.
  گواهي‌هاي صادر شده جهت وزارت امور خارجه به تفكيك موارد زير مي‌باشد:
  1- گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل
  2- گواهي جهت ارسال رواديد تحصيلي
  3- گواهي جهت ارسال رواديد الحاق به خانواده
  4- گواهي جهت ارسال رواديد ورود
  5- گواهي جهت اعطاء ه به معلمين دوره كوتاه مدت
  6- گواهي جهت اعطاء خروج و مراجعت به معلمين دوره كوتاه مدت
  7- گواهي جهت اعطاء خروج يك طرفه به معلمين دوره كوتاه مدت
  8- گواهي جهت اعطاء رواديد به پدر و يا مادر طلبه
  9- گواهي اشتغال به تحصيل به سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها جهت اعطاء رواديد
 • گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل به وزارت امور خارجه

  گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل به وزارت امور خارجه

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به وزارت امور خارجه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه اقامت معتبر
 • گواهي جهت ارسال رواديد تحصيلي به وزارت امور خارجه

  گواهي جهت ارسال رواديد تحصيلي به وزارت امور خارجه

  مراحل انجام كار:

  كليه طلاب جهت دريافت اقامت مي‌بايست داراي ويزاي تحصيلي باشند كه يا در بدو پذيرش بنا بر درخواست اداره پذيرش از اداره امور طلاب و خانواده‌ها جهت آنان ويزاي تحصيلي ارسال مي‌شود يا پس از ورود به ايران و درخواست خود طلبه براي وي ويزاي تحصيلي ارسال خواهد شد و براي اين كار ابتدا طلبه يا وكيل وي به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد.
  سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء به واحد پژواك تحويل شده تا پس از ثبت در برنامة پژواك و امضاء مراجع ذيصلاح و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به اداره امور گذرنامه تحويل شده تا توسط رابط مربوطه به وزارت امور خارجه فرستاده شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه فرم مخصوص پژواك و يك قطعه عكس
  ه- ارائه گذرنامه معتبر و كپي از آن با اعتبار حداقل 9 ماه
 • گواهي جهت ارسال رواديد الحاق به خانواده

  گواهي جهت ارسال رواديد الحاق به خانواده

  مراحل انجام كار:

  اين گواهي جهت طلابي صادر مي‌شود كه خانواده‌هاي آنان در خارج از كشور بوده و قصد دارند آنان را به ايران بياورند و سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها از طلاب درخواست گواهي اشتغال به تحصيل دارند كه تقريبا حكم دعوتنامه را دارد و براي اين كار ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد.
  سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء به واحد پژواك تحويل شده تا پس از ثبت در برنامة پژواك و امضاء مراجع ذيصلاح و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به اداره امور گذرنامه تحويل شده تا توسط رابط مربوطه به وزارت امور خارجه فرستاده شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه فرم مخصوص پژواك و يك قطعه عكس از خانواده طلبه
  ه- ارائه گذرنامه معتبر و كپي از آن با اعتبار حداقل 9 ماه
  و- ارائه اقامت معتبر
 • گواهي جهت ارسال رواديد ورود

  گواهي جهت ارسال رواديد ورود

  مراحل انجام كار:

  اين گواهي جهت طلاب زير صادر مي‌شود:
  1- طلابي كه مسن و قبلا داراي كارت هويت اتباع خارجه بوده و هم اكنون داراي گذرنامه هستند ولي شرايط دريافت ويزاي تحصيلي را ندارند.
  2- طلابي كه داراي اقامت بوده و از كشور خارج شده ولي بيش از 3 ماه خارج از ايران بسر برده و هم اكنون قصد بازگشت دارند كه جهت اينگونه افراد بعضي از سفارتخانه‌ها تقاضاي رواديد ورود از ناحيه وزارت امور خارجه را دارند و براي اين كار ابتدا طلبه يا وكيل وي به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد.
  سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء به واحد پژواك تحويل شده تا پس از ثبت در برنامة پژواك و امضاء مراجع ذيصلاح و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به اداره امور گذرنامه تحويل شده تا توسط رابط مربوطه به وزارت امور خارجه فرستاده شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه فرم مخصوص پژواك و يك قطعه عكس از طلبه
  ه- ارائه گذرنامه معتبر و كپي از آن با اعتبار حداقل 9 ماه
 • گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل به سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها

  گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل به سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها

  مراحل انجام كار:

  برخي از سفارتخانه‌هاي ايران جهت اعطاء رواديد به طلاب و يا خانواده‌هاي آنان جهت ورود به ايران درخواست نامة اشتغال به تحصيل از ناحية جامعه المصطفي(ع) را دارند و براي اين كار ابتدا طلبه يا وكيل وي به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به وزارت امور خارجه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • مكاتبات با مركز خدمات حوزه‌هاي علميه

  مكاتبات با مركز خدمات حوزه‌هاي علميه

  گواهي‌هاي صادر شده جهت مركز خدمات حوزه‌هاي علميه به تفكيك موارد زير مي‌باشد:

  1- گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل
  2- گواهي جهت تشكيل پرونده و صدور دفترچه بيمه درماني خانواده طلاب
  3- گواهي جهت تمديد دفترچه بيمه درماني طلبه و خانواده‌اش
  4- گواهي جهت تشكيل پرونده و صدور بيمه درماني پدر و مادر و خواهر و برادر طلبه در صورتي كه تحت كفالت وي باشند
  5- گواهي جهت تمديد بيمه درماني پدر و مادر و خواهر و برادر طلبه
  6- گواهي جهت دريافت هديه ازدواج
  7- گواهي جهت دريافت وام
  8- گواهي جهت دريافت بن
  9- گواهي جهت خريد رايانه قسطي
  10- گواهي جهت خريد كالاي قسطي
  11- گواهي جهت دريافت مستمري خانواده‌هاي طلاب مرحوم
  12- درخواست ابطال دفترچه بيمه درماني فوت شدگان
 • گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل به مركز خدمات حوزه‌هاي علميه

  گواهي جهت اعلان اشتغال به تحصيل به مركز خدمات حوزه‌هاي علميه

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت صدور دفترچه بيمه درماني خانواده طلاب

  گواهي جهت صدور دفترچه بيمه درماني خانواده طلاب

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه
  د- ارائه مدرك معتبر جهت خانواده اعم از كارت هويت يا پاسپورت
  ه- ارائه نكاحنامه
  و- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت تمديد دفترچه بيمه درماني طلبه و خانواده‌اش

  گواهي جهت تمديد دفترچه بيمه درماني طلبه و خانواده‌اش

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه و خانواده‌اش
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت صدور دفترچه بيمه درماني پدر و مادر و خواهر و برادر طلاب

  گواهي جهت صدور دفترچه بيمه درماني پدر و مادر و خواهر و برادر طلاب

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به دادگستري مراجعه نموده و درخواست كفالت پدر و مادر و... را ارائه مي‌دهد و دادگاه پس از بررسي در صورت صحت اظهارات وي گواهي كفالت صادر مي‌نمايد سپس طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و با ارائه كفالتنامه درخواست تشكيل پرونده و صدور دفترجه بيمه جهت پدر و مادر و ... خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه
  د- ارائه مدرك معتبر جهت پدر و مادر و... اعم از كارت هويت يا پاسپورت
  و- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت تمديد دفترچه بيمه درماني پدر و مادر و خواهر و برادر طلاب

  گواهي جهت تمديد دفترچه بيمه درماني پدر و مادر و خواهر و برادر طلاب

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه
  د- ارائه اقامت معتبر جهت پدر و مادر و... اعم از كارت هويت يا پاسپورت
  و- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت دريافت هديه ازدواج

  گواهي جهت دريافت هديه ازدواج

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و با ارائه نكاحنامه درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه
  د- ارائه نكاحنامه در صورتي كه بيش از يك سال از تاريخ عقد يا ازدواج نگذشته باشد.
  و- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت دريافت وام

  گواهي جهت دريافت وام

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به مركز خدمات حوزه رفته و جهت دريافت وام ثبت نام مي‌نمايد و زماني كه نوبت وام او فرا رسيد به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه و خانواده‌اش
  د - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت دريافت بن

  گواهي جهت دريافت بن

  طلابي كه داراي امتيازات خاصي هستند مانند طلاب ممتاز يا حافظان قرآن مشمول دريافت بن مي‌باشند كه ليست آنان توسط آموزش جامعه به مركز خدمات حوزه ارسال مي‌شود اما گاها طلابي هستند كه اسامي آنان جا افتاده و يا در موعد مقرر جهت دريافت بن به مركز خدمات مراجعه نكرده‌اند كه جهت اينگونه طلاب گواهي براي دريافت بن صادر مي‌شود

  مراحل انجام كار:

  به اين منظور ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه و خانواده‌اش
  د- ارائه گواهي از معاونت تربيتي – واحد قرآن جهت طلاب حافظ
  ه- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت دريافت رايانه قسطي

  گواهي جهت دريافت رايانه قسطي

  مراحل انجام كار:

  اين گواهي جهت طلاب محقق صادر مي‌شود به اين منظور ابتدا طلبه به معاونت پژوهش مراجعه نموده و گواهي محقق بودن خويش را دريافت نموده و به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه و خانواده‌اش
  د- ارائه گواهي از معاونت پژوهش مبني بر محقق بودن
  ه - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت خريد كالاي قسطي

  گواهي جهت خريد كالاي قسطي

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مديريت پذيرش مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تحويل دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر جهت طلبه و خانواده‌اش
  د - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي جهت دريافت مستمري

  گواهي جهت دريافت مستمري

  اين گواهي جهت افراد زير صادر مي‌شود:

  1- طلابي كه بيمار بوده و توانائي انجام كارهاي روزمره را ندارند.
  2 - خانوادة طلابي كه همسر آنان ايراني بوده و از ايران خارج شده و ديگر بازنگشته‌اند.
  3- خانوادة طلاب غير ايراني كه همسرانشان آنان را رها كرده و از ايران خارج شده‌اند.
  4- خانوادة طلابي كه از سرنوشت آنان خبري نيست.

  مراحل انجام كار:

  اينگونه افراد به قسمت معاونت امور طلاب مراجعه نموده و پس از ارائه مدارك لازم مبني بر بيماري و يا بي‌سرپرست شدن، با دستور مسئولين مافوق نامه‌اي جهت دريافت مستمري به مركز خدمات حوزه قسمت مديريت پذيرش براي آنان صادر مي‌شود.
  شرايط صدور نامه :
  الف- جاري بودن پرونده
  ب- ارائه مدارك پزشكي دال بر از كارافتادگي
  ب- نكاحنامه جهت همسران ايراني
  ج- ارائه فوت نامه
  د- ارائه مدرك دال بر خروج طلبه از كشور و عدم بازگشت وي
  د - نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • درخواست ابطال دفترچه بيمه درماني فوت‌شدگان

  درخواست ابطال دفترچه بيمه درماني فوت‌شدگان

  اين گواهي بنا بر درخواست بستگان طلابي كه فوت شده‌اند جهت ارائه به مركز خدمات حوزه علميه صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  اينگونه افراد به قسمت معاونت امور طلاب مراجعه نموده و پس از ارائه مدارك لازم مبني بر فوت طلبه، با دستور مسئولين مافوق نامه‌اي جهت ابطال دفترچه بيمه درماني طلبة فوت شده براي ارائه به مركز خدمات حوزه علميه قسمت مديريت پذيرش براي آنان صادر مي‌شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف - ارائه فوت نامه
 • اعلام تغيير نام و نام خانوادگي و نام پدر

  اعلام تغيير نام و نام خانوادگي و نام پدر

  تعدادي از طلاب كه به عنوان پناهنده وارد ايران شده‌اند بنا به عللي با نامهاي مستعار خود را معرفي نموده و كارت هويت از استانداري دريافت داشته‌اند و هم اكنون پس از دريافت گذرنامه و درج نام اصلي در آن تقاضاي تغيير نام دارند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس از طرف امور اداري با توجه به سطح تحصيلي طلبه نامه‌اي به عنوان اداره كل آموزش و يا اداره كل تحصيلات تكميلي صادر و با ارسال مدارك لازم تغيير نام و نام خانوادگي و نام پدر طلبه ابلاغ گشته و دو رونوشت هم يكي براي مدرسه و يكي براي واحد تكميل پرونده ارسال مي‌گردد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه پاسپورت معتبر و كپي از آن
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • اعلام تغيير تابعيت

  اعلام تغيير تابعيت

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و با ارائه مدرك معتبر درخواست تغيير تابعيت مي‌نمايد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس از طرف امور اداري نامه‌اي به عنوان اداره كل سنجش و پذيرش صادر و با ارائه مدرك معتبر از آن اداره درخواست تغيير تابعيت و متعاقب آن تغيير كد مي‌شود و پس از اعلام موافقت آن اداره و تعيين كد كامپيوتري جديد بسته به سطح تحصيلي طلبه نامه‌اي به عنوان اداره كل آموزش و يا اداره كل تحصيلات تكميلي صادر و تغيير تابعيت و كد طلبه ابلاغ گشته و دو رونوشت هم يكي براي مدرسه و يكي براي واحد تكميل پرونده ارسال مي‌گردد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه پاسپورت معتبر و كپي از آن
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • صدور برگه شناسايي موقت

  صدور برگه شناسايي موقت

  برگه شناسايي جهت دو گروه از طلاب صادر مي‌شود:

  1- طلاب پذيرش جديد
  2- طلابي كه كارت كامپيوتري خود را گم كرده‌اند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه برگه شناسايي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر
  د- يك قطعه عكس
  ه- گذشتن حداقل يك ماه از تاريخ مفقود شدن كارت كامپيوتري
  و- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • گواهي تأييديه هزينه مسكن

  گواهي تأييديه هزينه مسكن

  هزينه مسكن به كلية طلاب شاغل به تحصيل و طلاب فارغ‌التحصيلي كه داراي فعاليت فرهنگي هستند با ارائه مدرك از مراجع ذيصلاح داده مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و با ارائة اجاره ‌نامه درخواست هزينة مسكن مي‌نمايد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه گواهي تأييدية هزينة مسكن با امضاء كارشناس مربوطه در قسمت اداري صادر گرديده و به رابط مدرسه عودت شده و پس از امضاء و ممهور شدن به مهر مدرسة مربوطه مجددا توسط رابط مدرسه به ادارة امور رفاهي تحويل مي‌شود تا ساير مراحل در آن قسمت پيگيري شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- ارائه اقامت معتبر از طلبه و خانواده
  د- كپي اجاره‌نامه
  د- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • صدور برگه تسويه حساب

  صدور برگه تسويه حساب

  برگة تسويه حساب جهت سه گروه از طلاب صادر مي‌شود:

  1- طلابي كه پروندة آنان جاري و قصد مسافرت بيش از يك سال را دارند.
  2- طلابي كه پروندة آنان مسدود شده و قصد خروج يكطرفه از كشور را دارند.
  3- طلابي كه به تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران درآمده و درخواست انتقال پروندة خود را به حوزة علميه قم دارند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.

  آنگاه برگه تسويه حساب صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد و طلبه نيز جهت تسويه حساب مراحل زير را انجام مي‌دهد:

  1- به مركز خدمات حوزه علميه مراجعه و در واحدهاي مختلف آن مركز تسويه حساب انجام داده و آن را مهر مي‌نمايد.
  2- به ستاد جامعه المصطفي(ص) مراجعه و بقيه مراحل تسويه حساب را در قسمت امور مالي و امور رفاهي و امور فارغ‌التحصيلان انجام مي‌دهد.
  3- برگة تسويه حساب تكميل شده را همراه ساير مدارك مانند مدارك خروجي و يا تغيير تابعيت به رابط مدرسه تحويل مي‌دهد تا بقية مراحل كار صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
 • گواهي اشتغال به تحصيل بدون عنوان

  گواهي اشتغال به تحصيل بدون عنوان

  اين گواهي جهت ارائه به مراكزي كه از لحاظ قانوني جامعه قادر به صدور نامه براي آنان نمي‌باشد مانند سفارت‌خانه‌ها و همچنين مراكز ديگري كه انجام درخواستهاي طلاب مشروط به ارائة گواهي اشتغال به تحصيل به آنان است صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مركز مربوطه ارائه دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه اقامت معتبر
 • گواهي اشتغال به تحصيل با عنوان

  گواهي اشتغال به تحصيل با عنوان

  اين گواهي جهت ارائه به كليه مراكز، گمركات، ارگانها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران حسب درخواست طلاب صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مركز مربوطه ارائه دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه اقامت معتبر
 • گواهي اشتغال به تحصيل به زبان عربي

  گواهي اشتغال به تحصيل به زبان عربي

  اين گواهي عموما جهت طلاب عرب زبان صادر مي‌شود اما در ايام حج براي طلابي كه قصد تشرف به مناسك حج را دارند سفارت عربستان جهت دادن ويزا از آنان گواهي اشتغال به تحصيل طلب مي‌كند كه براي اين طلاب اين گواهي صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مركز مربوطه ارائه دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه اقامت معتبر
 • گواهي اشتغال به تحصيل به زبان انگليسي

  گواهي اشتغال به تحصيل به زبان انگليسي

  اين گواهي بيشتر براي طلاب تركيه و كشورهاي آسياي ميانه و كلية طلابي كه كشورهاي متبوعاشان جهت معافيت از خدمت سربازي از آنان درخواست اشتغال به تحصيل دارند صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  در قسمت امور اداري ابتدا نامه‌هاي اشتغال به تحصيل به زبان فارسي صادر شده و سپس به همراه كپي گذرنامه و يك قطعه عكس جهت ترجمه به واحد ترجمة دبيرخانه فرستاده مي‌شود آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد تا به مركز مربوطه ارائه دهد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائه اقامت معتبر
  ه- يك قطعه عكس
  و- كپي گذرنامه
 • وكالتنامه شهريه

  وكالتنامه شهريه

  وكالتنامه شهريه براي افراد زير صادر مي‌شود:

  1- طلابي كه مجوز لازم براي خروج از كشور به مدت معيني را دارند.
  2- طلابي كه مأموريت تدريسي يا تبليغي خارج از شهر قم را دارند.
  3- طلابي كه بيماري حاد دارند و به تنهائي قادر به دريافت شهريه از دفاتر مراجع نمي‌باشند.
  4- همسران ايراني طلابي كه به هر نحوي به كشور متبوع خود مسافرت نموده و تاكنون مراجعت ننموده‌اند و اطلاع از آنان در دست نيست.
  5- همسران كليه طلابي كه فوت شده‌اند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه يا وكيل وي به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست وكالتنامه شهريه مي‌نمايد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  آنگاه نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به رابط مدرسه مربوطه تحويل شده و در اختيار طلبه قرار مي‌گيرد.
  البته همسران ايراني طلاب و همسران طلابي كه فوت شده‌اند مستقيما به اداره امور طلاب مراجعه نموده و پس از بررسي‌هاي لازم وكالتنامه شهريه براي آنان صادر مي‌شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- مجوز سفر
  ه- مدارك پزشكي دال بر اثبات بيماري
  و- ارائه فوتنامه جهت طلاب مرحوم
  ز- فرم تعيين وكيل
  ح- ارائه اقامت معتبر وكيل
 • مكاتبات با اداره امور اتباع خارجه ناجا قم و پليس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا

  مكاتبات با اداره امور اتباع خارجه ناجا قم و پليس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا

  مكاتبات با اداره امور اتباع خارجه ناجا در مورد طلابي است كه داراي پاسپورت بوده و درخواست صدور و تمديد اقامت و خروج و مراجعت و تقريبا هر درخواستي كه به نوعي با پاسپورت سر و كار دارد صورت مي‌گيرد.

  گواهي‌هاي صادر شده جهت اداره امور اتباع خارجه ناجا به تفكيك موارد زير مي‌باشد:

  1- صدور اقامت
  2 - تمديد اقامت
  3- رواديد خروج و مراجعت
  4- رواديد خروج يكطرفه
  5- تمديد رواديد
  6- خروج انتقالي
  7- ثبت فرزند يا فرزندان در اقامت والدين
  8- كسر فرزند يا فرزندان از اقامت والدين
  9- تمديد رواديد خروج و مراجعت
  10- تمديد رواديد خروج يكطرفه
  11- انتقال اقامت به گذرنامه جديد
  12- نامه تعيين سرپرست خانواده
  13- اعلام مفقوديت گذرنامه
  14- صدور و تمديد گواهينامه رانندگي و تعويض پلاك خودرو و موتورسيكلت و به نام زدن سند
 • صدور اقامت

  صدور اقامت

  صدور اقامت جهت سه گروه از طلاب صورت مي‌گيرد:

  1- طلاب پذيرش جديد كه يا با ويزاي تحصيلي وارد كشور شده باشند و يا با هر ويزايي كه آمده‌اند ويزاي آنان توسط وزارت امور خارجه به ويزاي تحصيلي تبديل شده باشد.
  2- طلابي كه قبلا ويزاي تحصيلي داشته و داراي اقامت بوده‌اند و خروج و مراجعت دريافت نموده و بيش از سه ماه در خارج از كشور به سر برده‌اند كه اينگونه طلاب با هر ويزايي به غير از ويزاي عبور و ورود متعدد وارد شوند به استناد ويزاي تحصيلي قبلي به آنان اقامت داده مي‌شود.
  3- طلابي كه قبلا ويزاي تحصيلي داشته و داراي اقامت بوده‌اند و به هر دليلي خروج يكطرفه دريافت داشته‌اند كه اينگونه طلاب مي‌بايست مجددا درخواست ويزاي تحصيلي نموده و با ويزاي تحصيلي وارد كشور شوند.
  لازم به ذكر است خانواده طلاب با هر ويزايي به غير از ويزاي عبور و ورود متعدد وارد كشور شوند جهت آنان صدور اقامت درخواست مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به صدور اقامت وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي گذرنامه داراي اعتبار
  ه- كپي كارت سلامت
 • تمديد اقامت

  تمديد اقامت

  تمديد اقامت جهت كليه طلاب و خانواده‌هاي آنان كه داراي پاسپورت هستند به مدت يك سال صورت مي‌گيرد مگر در موارد زير كه اقامت آنان كمتر از يكسال تمديد مي‌شود:
  1- طلاب و خانواده‌هاي آنان كه داراي پاسپورت با اعتبار كمتر از يكسال باشند كه تمديد اقامت آنان تا پايان اعتبار گذرنامه صورت مي‌پذيرد.
  2- طلاب فاقد گواهي آموزشي كه اقامت آنان و خانواده‌هايشان به صورت شش ماهه تمديد مي‌شود تا گواهي آموزشي ارائه نمايند.
  3- طلابي كه خود يا خانواده‌هايشان مشكل هپاتيت دارند و با توجه به ميزان باقيمانده از تحصيل آنان اقامتشان تمديد مي‌شود.
  4- طلابي كه مشكل انضباطي داشته و اقامت آنان با توجه به دستور مراجع ذيصلاح كمتر از يك سال صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به تمديد اقامت وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي آخرين اقامت
  ه- كپي آخرين خروج و مراجعت
  و- كپي اعتبار گذرنامه
  ز- كپي كارت سلامت
 • رواديد خروج و مراجعت و يا تمديد رواديد خروج و مراجعت

  رواديد خروج و مراجعت و يا تمديد رواديد خروج و مراجعت

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و با تعيين وكيل درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست خروج و مراجعت وي پس از امضاء در مدرسه (در مورد طلاب تحت پوشش) و يا در معاونت آموزش(در مورد طلاب تحت اشراف) توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به مركز امور طلاب آورده مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به خروج و مراجعت وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- مجوز سفر
  د- برگه تسويه حساب در مسافرتهاي بيش از شش ماه
  ه- ارائه كارت كامپيوتري در مسافرتهاي بيش از شش ماه
  و- ارائة فرم تعيين وكيل در مورد طلاب تحت اشراف
  ز- تعيين سرپرست در صورتي كه طلبه به تنهائي قصد مسافرت داشته باشد ولي پاسپورت وي داراي اقامت همراه با خانواده باشد.
  ح- نداشتن منع از سفر مثل اينكه طلبه وكيل يا ضامن كسي نباشد.
  ط- كپي آخرين اقامت
  ي- كپي آخرين خروج و مراجعت
  ك- كپي اعتبار گذرنامه
  ل- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • رواديد خروج يكطرفه و يا تمديد رواديد خروج يكطرفه

  رواديد خروج يكطرفه و يا تمديد رواديد خروج يكطرفه

  رواديد خروج يكطرفه طلاب يا خانواده‌هاي آنان در موارد زير صورت مي‌گيرد:

  1- طلابي كه از تحصيل انصراف داده و قصد مراجعت به كشورشان را دارند.
  2- طلابي كه پرونده‌شان طبق حكم مراجع ذيصلاح مسدود شده و مي‌بايست كشور را ترك نمايند.
  3- طلابي كه قبلا داراي كارت هويت بوده و هم اكنون گذرنامه سفيد دريافت نموده و مي‌بايست جهت دريافت ويزاي تحصيلي از كشور خارج شوند.
  4- طلاب يا خانواده‌هاي آنان كه اعتبار گذرنامه‌شان به اتمام رسيده و سفارت متبوع آنان پاسپورتهايشان را تمديد نمي‌كنند و همچنين فرزندان طلابي كه در ايران متولد شده‌اند پس از دريافت برگه عبور از سفارت متبوعشان در ايران جهت دريافت پاسپورت مي‌بايست از كشور خارج شوند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست خروجي وي پس از امضاء در مدرسه (در مورد طلاب تحت پوشش) و يا در معاونت آموزش(در مورد طلاب تحت اشراف) توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به مركز امور طلاب آورده مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به خروجي وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- مجوز سفر
  د- برگه تسويه حساب
  ه- ارائه كارت كامپيوتري
  و- ارائة فرم تعيين وكيل در مورد طلاب تحت اشراف
  ز- تعيين سرپرست در صورتي كه طلبه به تنهائي قصد مسافرت داشته باشد ولي پاسپورت وي داراي اقامت همراه با خانواده باشد.
  ح- نداشتن منع از سفر مثل اينكه طلبه وكيل يا ضامن كسي نباشد.
  ط- كپي آخرين اقامت و آخرين خروج و مراجعت و اعتبار گذرنامه
  ي- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • تمديد رواديد

  تمديد رواديد

  تمديد رواديد طلاب يا خانواده‌هاي آنان در موارد زير صورت مي‌گيرد:

  1- طلابي كه فاقد اقامت بوده و ويزاي تحصيلي ندارند و با رواديد غير تحصيلي وارد كشور مي‌شوند تا زماني كه جهت آنان ويزاي تحصيلي ارسال شود.
  2- طلاب دوره‌هاي كوتاه مدت
  3- طلابي كه در آستانة پذيرش هستند و فعلا ويزاي تحصيلي ندارند با مجوز اداره كل سنجش و پذيرش
  4- پدر و مادر و خواهر و برادر طلاب و همسرانشان كه جهت ديدار به كشور وارد مي‌شوند.
  5- طلابي كه جهت فرصتهاي مطالعاتي وارد كشور مي‌شوند.
  6- طلاب فارغ‌التحصيلي كه مسن هستند و با رواديد ورود وارد كشور مي‌شوند تا سه نوبت هر بار به مدت سه ماه جهت آنان تمديد رواديد درخواست مي‌شود.
  7- طلابي كه داراي تسهيلات اقامتي هستند تا سه نوبت هر بار به مدت سه ماه جهت آنان تمديد رواديد درخواست مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست تمديد رواديد وي پس از امضاء در مدرسه (در مورد طلاب تحت پوشش) و يا در معاونت آموزش(در مورد طلاب تحت اشراف) توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به مركز امور طلاب آورده مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به تمديد رواديد وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- مجوز سفر از مدرسه مربوطه يا مجوز تمديد رواديد از اداره كل سنجش و پذيرش
  د- كپي اعتبار گذرنامه
  ه- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • خروج انتقالي

  خروج انتقالي

  خروج انتقالي جهت طلاب متقاضي در موارد زير صورت مي‌گيرد:

  1- طلابي كه محل تحصيل آنان از قم به ديگر نمايندگي‌هاي جامعه المصطفي(ص) انتقال مي‌يابد.
  2- طلابي كه از تحصيل انصراف داده و در صدا و سيماي جمهوري اسلامي مشغول كار مي‌شوند.
  3- طلابي كه در دانشگاه پذيرفته شده و از تحصيل در جامعه المصطفي(ص) انصراف مي‌دهند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست خروج انتقالي وي پس از امضاء در مدرسه (در مورد طلاب تحت پوشش) و يا در معاونت آموزش(در مورد طلاب تحت اشراف) توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به مركز امور طلاب آورده مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به خروج انتقالي وي اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- مجوز سفر
  د- برگه تسويه حساب در مورد طلابي كه انصراف مي‌دهند.
  ه- ارائه كارت كامپيوتري در مورد طلابي كه انصراف مي‌دهند.
  و- نداشتن منع از خروج مثل اينكه طلبه وكيل يا ضامن كسي نباشد.
  ط- كپي آخرين اقامت
  ي- كپي اعتبار گذرنامه
  ك- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
 • ثبت فرزند يا فرزندان در اقامت والدين

  ثبت فرزند يا فرزندان در اقامت والدين

  ثبت فرزند يا فرزندان در اقامت والدين در مورد دو گروه از طلاب صورت مي‌گيرد:

  1- طلابي كه پاسپورت داشته و فرزندان آنان در ايران به دنيا آمده و داراي گواهي ولادت از اداره ثبت احوال بوده و پاسپورت جداگانه ندارند و پس از الصاق عكس و مشخصات فرزندان در گذرنامه درخواست اقامت جهت آنان را دارند.
  2- طلابي كه داراي كارت هويت بوده و پس از ابطال كارت و الصاق عكس و مشخصات فرزندان در گذرنامه درخواست اقامت جهت آنان را دارند.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به ثبت فرزندان اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي آخرين اقامت
  ه- كپي آخرين خروج و مراجعت
  و- كپي اعتبار گذرنامه
  ز- كپي كارت سلامت
  ح- كپي گواهي ولادت
  ط- كپي از صفحه مشخصات فرزند يا فرزندان در گذرنامه والدين
  ي- نامه ابطال كارت
 • كسرفرزند يا فرزندان از اقامت والدين

  كسرفرزند يا فرزندان از اقامت والدين

  كسر فرزند يا فرزندان از اقامت والدين در موارد زير صورت مي‌پذيرد:

  1- فرزند پاسپورت جديد بگيرد.
  2- فرزند فوت نمايد.
  3- فرزند از كشور خارج شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به كسر فرزندان اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي آخرين اقامت
  ه- كپي آخرين خروج و مراجعت
  و- كپي اعتبار گذرنامه
  ز- كپي از صفحه ابطال مشخصات فرزند يا فرزندان در گذرنامه والدين
 • انتقال اقامت به گذرنامه جديد

  انتقال اقامت به گذرنامه جديد

  انتقال اقامت به گذرنامه جديد در موارد زير صورت مي‌پذيرد:

  1- طلبه يا خانواده‌اش به هر دليلي گذرنامه جديد دريافت نموده باشند ولي هنوز اقامتشان در گذرنامه قديمي تمام نشده باشد.
  2- طلبه يا خانواده‌اش گذرنامه جديد دريافت نموده باشند و اقامتشان نيز رو به اتمام باشد و درخواست تمديد اقامت داشته باشند در اين صورت نيز جهت آنان هم تمديد اقامت و هم انتقال اقامت به گذرنامه جديد صادر مي‌شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا نسبت به انتقال اقامت وي به گذرنامه جديد اقدامات لازم صورت پذيرد.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي آخرين اقامت
  ه- كپي آخرين خروج و مراجعت
  و- كپي از مشخصات و اعتبار گذرنامه جديد
 • نامه تعيين سرپرست خانواده

  نامه تعيين سرپرست خانواده

  در صورتي كه طلبه يا خانواده‌اش به تنهائي قصد مسافرت داشته باشند ولي پاسپورت آنها انفرادي نبوده و داراي اقامت با همراه باشند نامه تعيين سرپرست براي آنان صادر مي‌شود تا به نيروي انتظامي ارسال شود.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و با تعيين سرپرست خانواده درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود.
  سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا به نيروي انتظامي ارسال شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- ارائة فرم تعيين سرپرست
  ه- ارائه فرم مجوز سفر
 • اعلام مفقوديت گذرنامه

  اعلام مفقوديت گذرنامه

  در صورتي كه پاسپورت طلبه يا خانواده‌اش به سرقت رفته و يا به هر دليلي مفقود گردد مراتب طي نامه‌اي به نيروي انتظامي اطلاع داده خواهد شد.

  مراحل انجام كار:

  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود. سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا به نيروي انتظامي ارسال شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- كپي گذرنامه مفقودي
  ه- داشتن اقامت معتبر
 • صدور و تمديد گواهينامه رانندگي و تعويض پلاك خودرو و موتورسيكلت و به نام زدن سند

  صدور و تمديد گواهينامه رانندگي و تعويض پلاك خودرو و موتورسيكلت و به نام زدن سند

  مراحل انجام كار:


  ابتدا طلبه به واحد اداري رفاهي مدرسه مربوطه مراجعه و درخواست خويش را ارائه مي‌دهد سپس درخواست وي توسط رابط مدرسه طي ليستهايي به قسمت تحويل مدارك در اداره امور گذرنامه آورده شده و پس از بررسي اوليه به قسمت امور اداري تحويل مي‌شود. سپس نامه‌هاي صادر شده پس از امضاء و ممهور شدن به مهر دبيرخانه به قسمت امور گذرنامه تحويل شده تا به نيروي انتظامي ارسال شود.

  شرايط صدور نامه :

  الف- جاري بودن پرونده
  ب- دارا بودن گواهي آموزشي از مدرسه مربوطه يا اداره آموزش جامعه
  ج- نداشتن مشكل اخلاقي و انضباطي و مالي
  د- داشتن اقامت معتبر