معاونت اداری - مالی

معاونت اداری مالی مرکز امور طلاب و خانواده ها در راستای انجام وظایف خود در قالب سه اداره فعالیت می نماید. این ادارات عبارت اند از: اداره اسکان؛ اداره امور اداری مالی؛ اداره پشتیبانی.

اداره اسکان که متکفل مجتمع های مسکونی و مهمانسرای طلاب المصطفی می باشد در جهت سکونت طلاب متأهل در مجتمع های مسکونی و اسکان طلاب جدید الورود در مهمانسرای طلاب انجام وظیفه می نماید.

اداره امور اداری مالی متکفل تأمین اعتبارات مورد نیاز مرکز، و کنترل و نظارت بر هزینه ها را بر عهده دارد.

اداره پشتیبانی متکفل پشتیبانی از تمامی برنامه ها و فعالیت های مرکز اعم از خرید، تعمیرات، بازسازی و ... می باشد.

معاون اداری مالی مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روح الله ابراهیمی می باشند.