معاونت اداری - مالی

معاونت اداری مالی مرکز امور طلاب و خانواده ها در راستای انجام وظایف خود در قالب دو اداره فعالیت می نماید. این ادارات عبارت اند از:  اداره امور اداری مالی؛ اداره پشتیبانی و امور عمومی

اداره امور اداری مالی متکفل تأمین اعتبارات مورد نیاز مرکز، و کنترل و نظارت بر هزینه ها را بر عهده دارد.

اداره پشتیبانی و امور عمومی متکفل پشتیبانی از تمامی برنامه ها و فعالیت های مرکز اعم از خرید، تعمیرات، بازسازی و ... می باشد.

 

معاون اداری مالی مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضرجناب مستطاب آقای حسین ابراهیمی می باشند.